SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Działania kierujemy do placówek prowadzących kształcenie ogólne (szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące) mając na celu podnoszenie kompetencji. Realizujemy kompleksowe programy rozwojowe ukierunkowane na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wzmocnienie ich zdolności do przyszłego zatrudnienia i zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych.

Oferujemy:

 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
 • międzynarodowe certyfikaty dla uczestników projektu,
 • certyfikowane laboratoria komputerowe w szkole,
 • możliwość zakupu w ramach projektu sprzętu i wyposażenia dla szkoły,
 • rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym oraz informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia,
 • wyjazdy studyjne do muzeów, przedsiębiorstw, ośrodków kultury,
 • dostęp do materiałów dydaktycznych takich jak podręczniki, pomoce naukowe, słowniki techniczne, ekonomiczne itp.,
 • możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć w ramach projektu przez nauczycieli szkoły objętej wsparciem,
 • zatrudnienie kadry do zarządzania projektem,
 • zapewnienie przeszkolenia nauczycieli z zakresu przedmiotów wpisujących się w program rozwojowy szkoły,
 • umocnienie wizerunku Państwa placówki oświatowej poprzez udział w prestiżowych projektach.