SZKOŁY ZAWODOWE (TECHNIKUM, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA)

SZKOŁY ZAWODOWE (TECHNIKUM, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA) Działania adresujemy do szkół oraz placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe mając na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej. Realizowane kompleksowe programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe obejmują zarówno wyrównanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy osiągnięciami uczniów, modernizację procesu kształcenia poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz pozaszkolne, tym samym rozwijając kompetencje kluczowe uczniów służące podniesieniu ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Oferujemy:

  • możliwość uzyskania certyfikatów zawodowych w tym Vocational Competence Certificate (www.vccsystem.eu) zgodnych z kierunkami kształcenia uznawanymi przez pracodawców na całym świecie umożliwiające podniesienie i rozwój kompetencji, jak również potwierdzające teoretyczne, praktyczne i informatyczne kompetencje zawodowe oraz branżowy język obcy,
  • weryfikację i dostosowanie kompetencji uczniów do faktycznych wymagań pracodawców dzięki organizowanym stażom i praktykom zawodowym w przedsiębiorstwach, a co za tym idzie zwiększając szanse na uzyskanie przez nich zatrudnienia,
  • zakup w ramach projektu sprzętu, materiałów dydaktycznych oraz wyposażenia dla szkoły zapewniających wysoką jakość kształcenia,
  • możliwość zatrudnienia kadry do zarządzania projektem oraz prowadzenia przez nauczycieli dodatkowych zajęć,
  • zapewnienie szkolenia dla nauczycieli z zakresu przedmiotów wpisujących się w program rozwojowy szkoły,
  • efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego.