Aktualności

Syntea realizuje projekt „Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych technologii”, mający na celu poprawę jakości szkolnictwa zawodowego na Lubelszczyźnie

19.04.2011

Syntea w ramach umowy o dofinansowanie podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej rozpoczyna od czerwca realizację projektu „Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych technologii” (UDA-POKL03.04.03-00-117/10-00). Projekt przyczynia się do wzmocnienia systemu edukacji oraz podniesienia jakości systemu kształcenia zawodowego i doskonalenia nauczycieli.

Celem inicjatywy jest wzrost kompetencji wśród 200 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 100 instruktorów praktycznej nauki zawodu z terenu woj. lubelskiego. Uczestnicy uaktualnią wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii poprzez odbycie praktyk w sektorze przedsiębiorstw poprzedzonych szkoleniami.

Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele i instruktorzy będą mogli dostosować umiejętności do realiów współczesnej gospodarki, zwiększyć poziom motywacji do pracy, samokształcenia, stosowania nowych metod, technik i form nauczania, jak również nawiązywanie nowych kontaktów oraz wymianę doświadczeń. W ramach projektu zostaną opracowane i pilotażowo wdrożone 4 programy doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Zostaną wypracowane rozwiązania będące nową jakością w doskonaleniu nauczycieli prowadzących kształcenie w zawodach: Informatyk, Ekonomista, Elektronik, Budownictwo.

Przedsięwzięcie będzie realizowane od 01.06.2011 do 31.05.2014 na terenie województwa lubelskiego.

edukacjazawodowa.edu.pl

Projekt „Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych technologii” realizowany jest w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe.