Aktualności

7.11.2012

Projekt „Energia kompetencji” realizowany przez Synteę podnosi jakość kształcenia wśród uczniów i nauczycieli

Syntea w terminie od 01.11.2012 do 28.02.2015 przystąpiła do realizacji projektu „Energia kompetencji”. Grupą docelową przedsięwzięcia jest 450 uczniów gimnazjum oraz ich 42 nauczycieli. W ramach projektu opracowane i wdrożone będą innowacyjne programy nauczania przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia) i zajęć technicznych. Dzięki udziałowi w projekcie zarówno uczniowie, jak i nauczyciele podniosą swoje umiejętności i kompetencje, zwiększając tym samym jakość kształcenia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego.

Projekt „Energia kompetencji” realizowany jest w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.