Aktualności

08.02.2013

Zakończenie projektu „Akademia Kompetencji Zawodowych”

Syntea od 01.11.2011 do 31.01.2013 na terenie województwa lubuskiego realizowała projekt „Akademia Kompetencji Zawodowych” w partnerstwie z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Zespołem Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Zawodowej w Szprotawie. Przedsięwzięcie skierowane było do 230 uczniów uczęszczających do szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Jego celem było podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i wzrost kluczowych kompetencji wśród uczniów.

W działaniach wzięło udział 259 uczniów, w tym młodzież z obszarów wiejskich, która stanowiła niemal 2/3 wszystkich biorących udział w projekcie uczniów. Ważnym elementem projektu było udostępnienie działań w równej mierze dziewczętom i chłopcom, co zostało osiągnięte. Ogromnym zainteresowaniem, przekraczającym założenia projektu okazały się zajęcia z zakresu poszerzenia kompetencji zawodowych, w których poziom zakładanego wskaźnika był niemal dwukrotnie wyższy. W zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe wzięło udział 214 uczniów (w tym 114 dziewcząt i 100 chłopców). Młodzież rozwijała umiejętności językowe, matematyczne, ICT i z zakresu przedsiębiorczości. Zajęcia ICT zakończono egzaminami w ramach certyfikacji VCC©. Podsumowując 119 uczniów (47 dziewcząt, 72 chłopców) rozwijało kompetencje zawodowe w zakresie architektury krajobrazu, technologii żywienia, produkcji roślinnej i zwierzęcej, oraz nabywało nowe w zakresie eksploatacji kombajnów, obsługi wózków jezdniowych czy stosowania środków ochrony roślin. Dzięki realizacji projektu 50 uczniów mogło skorzystać ze specjalistycznych praktyk zawodowych np. w Państwowym Ośrodku Badawczym w Puławach. Beneficjenci korzystali też z warsztatów doradztwa zawodowego nabywając wiedzę i umiejętności poruszania się na rynku pracy.

Projekt realizowany był w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.