Aktualności

09.07.2013

Zakończenie szkoleń dla uczniów z województwa łódzkiego realizowanych w ramach projektu „Szkoła Rozwoju i Kompetencji”

Syntea w partnerstwie z Miastem Łódź realizowała terminie od 01.08.2011 do 30.06.2013 roku projekt „Szkoła Rozwoju i Kompetencji”. Przedsięwzięcie miało na celu uatrakcyjnienie oraz dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi do potrzeb uczniów i wymagań rynku pracy. Poprzez udział w szkoleniach młodzież miała szansę na rozwój kompetencji kluczowych, jak również poprawę umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Podczas okresu realizacji projektu dwustu uczniów skorzystało z różnorodnych szkoleń z zakresu ICT (Szkolenie CISCO, VCC© Select – Computersupport of design, Szkolenia Microsoft oraz COMARCH), z zajęć językowych, ze szkoleń zawodowych (Szkolenie przygotowujące do uzyskania uprawnień do 1 kV, Zajęcia z kultury technicznej, VCC© New Competences – Pracownik biurowy, Kurs prawa jazdy kat. B) oraz z praktyk zawodowych. Dzięki zaproponowanym szkoleniom uczniowie wzmocnili swoją atrakcyjność zawodową na rynku pracy.

Wielu uczniów, w czasie trwania projektu korzystało z kilku szkoleń, dzięki czemu mogli zdobyć szereg kompetencji niezbędnych do poruszania się po rynku pracy. Szkolenia dały uczniom konkretne uprawnienia zawodowe, takie jak uprawnienia elektryczne, prawo jazdy kat. B oraz umiejętności, które zostały potwierdzone zewnętrznymi certyfikatami: Microsoft, VCC©, certyfikat językowy TELC. Zadaniowe metody szkoleń w dużej części oparte o e-learning, materiał dydaktyczny autoryzowany przez wiodące branżowe firmy, udostępnienie kursantom materiałów biurowych, cyfrowych nośników danych, książek czy też zewnętrzna certyfikacja po zakończeniu kursów, sprzyjała aktywności uczniów i motywowała ich do systematyczności. Poprzez udział w projekcie młodzież polepszyła szkolne wyniki dydaktyczne, podniosła kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiła i ugruntowywała własne zainteresowania.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX POKL, Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.