Aktualności

24.06.2015

Droga do sukcesu uczniów z województwa opolskiego

Syntea w partnerstwie z Miastem Opole oraz Publicznym Gimnazjum Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu umożliwiła uczniom podniesienie kompetencji oraz uzyskanie międzynarodowych certyfikatów w ramach projektu "Droga do sukcesu".

Przedsięwzięcie realizowane jest w terminie od września 2014 do końca czerwca 2015 roku. W ramach projektu uczniowie mieli możliwość wziąć udział w bezpłatnych zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, dodatkowych zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, jak również poradnictwie i doradztwie edukacyjno – zawodowym.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.