edu4talents dla uczniów

edu4talents dla uczniów integruje szkolenia z kompetencji ICT z kursami dostarczającymi praktyczne umiejętności językowe, zajęciami wyrównawczymi z przedmiotów obowiązkowych oraz zawodowych, a także z warsztatami rozwijającymi umiejętność pracy w grupie czy przedsiębiorczość oraz doradztwa zawodowego czy konsultingu prowadzącego do określenia i rozwijania predyspozycji edukacyjno - zawodowych uczniów. Innowacyjne formy edukacji pozwalają nie tylko uatrakcyjnić sposoby nabywania wiedzy przez uczniów, ale także efektywniej wykorzystywać czas i zarządzać kosztami.

edu4talents wyposaża młodzież w kompetencje pozwalające jej na swobodne funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym oraz przygotowuje ją do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej. edu4talents to następujące usługi edukacyjne dla uczniów:

Szkolenia informatyczne

oparte o międzynarodowe systemy certyfikacyjne, które pomagają zdobywać i podnosić kompetencje na każdym poziomie niezależnie od obecnych umiejętności uczniów. Obejmują szeroką wiedzę z zakresu wykorzystania oraz obsługi komputera m.in. posługiwanie się narzędziami technologii informacyjnej, techniki informatyczne, arkusze kalkulacyjne oraz usługi w sieciach informatycznych. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi takich jak video konferencje czy e-learning. Różnorodność obszarów, modułów i poziomów certyfikowanych kompetencji umożliwia elastyczne dostosowanie do wiedzy i umiejętności uczniów.

Szkolenia zawodowe

realizowane są w oparciu o dyrektywy Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także opracowane i ustandaryzowane w ramach międzynarodowej certyfikacji zawodowej. Ta grupa kursów adresowana jest do uczniów szkół zawodowych oraz technicznych i ma na celu uzupełnienie oferty szkolnictwa zawodowego o praktyczne warsztaty odpowiadające na najbardziej aktualne potrzeby rynku pracy. Szkolenia połączone są z odbyciem przez uczniów praktyk i staży zawodowych. Dla wybranych szkoleń przewidziane są egzaminy wraz z wydaniem międzynarodowych certyfikatów potwierdzających dane kompetencje. Szkolenia prowadzone są w interaktywnej formie przy użyciu multimedialnych materiałów oraz platformy e-learningowej i są realizowane ze szkołami zarówno przy wykorzystaniu środków UE, jak i w formie komercyjnej.

Szkolenia lotnicze

adresowane do szkół o takim profilu m.in.: budowa samolotów, teoretyczne podstawy pilotażu, organizacja transportu i ruchu lotniczego, Transport Towarów Niebezpiecznych, Transport towarów łatwo psujących lub Basic Cargo.

Szkolenia językowe

umożliwiające pogłębienie znajomości wybranego języka obcego. Prowadzone na różnych poziomach zaawansowania w formie warsztatów z wykorzystaniem multimedialnych ćwiczeń i nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Szkolenia przygotowują do uzyskania międzynarodowych certyfikatów potwierdzających branżowe kompetencje językowe.

Zajęcia matematyczno – przyrodnicze

pogłębiają wiedzę w dziedzinach takich jak: matematyka, fizyka, geografia czy biologia. Aktywne formy nauki wspomagane są nowoczesnymi narzędziami technologicznymi oraz innowacyjnymi pomocami dydaktycznymi. Specjalne programy zajęć kierunkują do dalszego kształcenia w obszarze nauk matematyczno - przyrodniczych i zachęcają do samodzielnej pracy.

Zajęcia dodatkowe

prowadzone w formie kół umożliwiających rozwój własnych zainteresowań i pasji w dziedzinach takich jak: dziennikarstwo, muzyka, teatr, plastyka, fotografia, taniec, basen, lodowisko, rękodzieło, tenis stołowy, zdrowy styl życia, gry zespołowe czy grupy sportowe. Dzięki zajęciom oferta edukacyjna szkoły jest bardziej atrakcyjna.

Przedsiębiorczość

to zajęcia pozwalające na zdobycie praktycznych umiejętności, przygotowujących do zarządzania własną firmą. Zakres tematyczny obejmuje funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstwa na rynku. Wspomagane są platformą edukacyjną z multimedialnymi ćwiczeniami. Dodatkowo uatrakcyjnione są grami symulującymi zachowania gospodarcze, zbliżone do rzeczywistych sytuacji biznesowych.

Doradztwo zawodowe

umożliwia uczniom określenie predyspozycji zawodowych oraz dopasowanie ich talentów do preferencji rynku pracy. Dzięki zajęciom z profesjonalnym doradcą młodzież wcześnie przygotowuje się do poruszania się po rynku pracy, nabywa umiejętności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. z profesjonalnym doradcą młodzież wcześnie przygotowuje się do poruszania się po rynku pracy, nabywa umiejętności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

Konsulting edukacyjny

to kompleksowa usługa doradcza polegająca na przygotowaniu dla uczniów indywidualnych ścieżek rozwoju, prowadzących do wykształcenia profesjonalistów, którzy nie tylko nie mają problemów z podjęciem pracy po zakończeniu nauki, ale także nieustannie podnoszą swoje kompetencje. Proponowane ścieżki rozwoju obejmują zarówno edukację ustawiczną, kształcenie uzupełniające, certyfikację kompetencji, praktyki zawodowe oraz staże zagraniczne.